نتیجه: زمانی e=p باشد یعنی الکترون با پروتون برابر باشد در نتیجه بار آن اتم خنثی است. زیرا الکترون ها بار منفی و پروتون ها بار مثبت و در نتیجه یکدیگر را خنثی می سازند.