الف)چه چیزی مشاهده می کنید؟ جرقه،سیم گرم شده و بعد شعله ور میشود

ب)نتیجه: اینکه با استفاده از جرقه الکتریکی یا جریان الکتریسیته به غیر از شعله ور می توان فعال سازی را برای مواد فراهم کرد.