نتیجه آزمایش:مواد درون قرص جوشان+آب+فشار(بستن در قوطی)=پرتاب در قوطی